dimarts, 1 de març de 2011

Prestacions econòmiques per a famílies amb infants
Prestacions econòmiques per a famílies amb infants (Principat de Catalunya)

A qui va adreçat?
Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec: 
  • A les famílies amb infants menors de tres anys i a les famílies nombroses o monoparentals amb filles i fills menors de sis anys.
  • Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció, tutela o acolliment múltiple:
  • A les famílies residents a Catalunya que hagin tingut un part múltiple o bé hagin adoptat, tutelat o acollit dos o més infants de forma simultània.


Les famílies que l'any passat van rebre la prestació i aquest any tinguin dret a obtenir-la, se'ls trametrà el pagament d'ofici. Si es produeix un nou naixement o s'ha modificat el compte bancari o el domicili, cal comunicar-ho des de l'enllaç "Comunicar les noves dades".

Les altes de sol·licituds noves, s'ha de tramitar des de l'enllaç "Sol·licitar la prestació".

Terminis

Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec:

Les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre del 2010, poden presentar la sol·licitud fins al 31 de març de 2011.

Les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2011, poden presentar la sol·licitud durant tot l'any 2011.

Les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2011, poden presentar la sol·licitud fins al 31 de març de 2012.

Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció, tutela o acolliment múltiple:

Les famílies en què hagi tingut lloc un part, adopció, tutela o acolliment múltiple entre l'1 de gener de 2011 i el 30 de setembre de 2011, poden presentar la sol·licitud durant tot l'any 2011.

Les famílies en què hagi tingut lloc un part, adopció, tutela o acolliment múltiple entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre del 2010, poden presentar la sol·licitud fins al 31 de març de 2011.

Les famílies en què hagi tingut lloc un part, adopció, tutela o acolliment múltiple entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre del 2011, poden presentar la sol·licitud fins al 31 de març de 2012.

Documentació

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Documentació genèrica:

1.Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del NIF o NIE de la persona sol·licitant
2.Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del/s llibre/s de família complet/s
3.Certificat de convivència actualitzat

Només caldrà aportar els documents dels apartats 1 i 3 en cas de no haver autoritzat el departament a efectuar la consulta a la Direcció General de la Policia i al Padró d'habitants de Catalunya.

Documentació específica:

1.En cas d'adopció, tutela o acolliment:
- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la sentència, acta notarial o resolució judicial o administrativa, en cas d'adopció o tutela o acolliment constituït fora de Catalunya.
- En els casos d'acolliments simples en família extensa o aliena constituïts a Catalunya, no cal aportar la resolució administrativa corresponent.

2.En cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la resolució judicial que acrediti la guarda dels infants (sentència i/o conveni regulador).

3.Títol de família nombrosa, només en cas que aquesta hagi estat emès per una altra comunitat autònoma.

Destinataris

Poden sol·licitar la prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec:
Les famílies residents a Catalunya amb infants a càrrec menors de 3 anys i, en el cas de les famílies nombroses o famílies monoparentals, menors de 6 anys.

Poden sol·licitar la prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció, tutela  o acolliment múltiple:
Les famílies residents a Catalunya en les que s'hagi produït un part múltiple o hagin adoptat, tutelat o acollit dos o més infants de forma simultània.

Requisits

Les persones membres de les famílies destinatàries han de:

1.Tenir residència legal i viure de manera efectiva i ininterrompuda al territori de Catalunya. Amb aquesta finalitat no es considera interrompuda per absències inferiors a 90 dies durant cada any natural de gaudiment de la prestació o de l'ajut, a comptar de la data d'inici dels efectes econòmics.
2.Conviure efectivament amb l'infant o infants en atenció als quals se sol·licita la prestació econòmica i fer-se'n càrrec econòmicament.

Quantia de les prestacions

Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec:

1.- 638€ per cada infant menor de 3 anys.
2.- 745€ per cada infant menor de 6 anys, en el cas de famílies nombroses o de famílies monoparentals.
3.- Els imports de la prestació econòmica s'atorguen de forma proporcional en funció del mes de naixement de l'infant, de l'adopció, tutela o acolliment, d'acord amb les taules de quantia de prestació econòmica.

Cal tenir en compte que les prestacions estan sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció, tutela o acolliment múltiple: 

1.- 663€ per família en cas de part doble o bé adopció o tutela o acolliment simultani de dos infants.
2.- 1.020€ per família en cas de part triple o bé adopció o tutela o acolliment simultani de tres infants.
3.- 1.224€ per família a partir de part quàdruple o bé adopció o tutela o acolliment simultani de quatre o més infants.

Observacions 

A partir de l'any 2010 la prestació es converteix en una prestació oberta tot l'any, permanent i, per tant, no sotmesa a convocatòria anual. Durant tot l'any es podran presentar sol·licituds i comunicacions de modificacions.

Si la família ja va ser beneficiària de la prestació els anys anteriors i tingués dret a ser beneficiària de la prestació un altre cop es trametrà el pagament de la prestació d'ofici d'acord amb les dades que consten al departament.

En cas que canviï alguna de les circumstàncies familiars, o a la quantia a la qual donin dret, les persones perceptores ho han de notificar al departament dins el mes següent a la producció del fet.

En cas de naixement, adopció, tutela o acolliment d'un nou infant, serà obligatori comunicar la modificació de les dades (la informació sobre com comunicar la modificació de dades es pot trobar a l’apartat “Comunicar les noves dades), juntament amb l'original o fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat, o la resta de documentació acreditativa, per tal d'admetre a tràmit la prestació sol·licitada.

És obligatori presentar sol·licitud el primer cop que es sol·liciti la prestació.

Per a les famílies destinatàries per motiu d'adopció, de tutela o d'acolliment, el període durant el qual es té dret a percebre les prestacions s'inicia a partir de l'endemà de la data de l'acta notarial o de la sentència d'adopció, tutela o acolliment, o de la resolució administrativa d'acolliment.

El temps pel qual es reben les prestacions durant l'acolliment previ a una adopció o una tutela compta al mateix efecte, i l'adopció o tutela no crea un nou dret a la prestació.

Per més informació piqueu ací